Prowadzący: Maciej Wnękowicz

Pierwsze spotkanie: 3 marca 2014 r.

Czas: 16 godz. zegarowych (1 godz. w ponie­działki i wtorki w wybranym czasie między 10:00 a 21:00)

Cena: 400 zł

Zajęcia indywi­dualne lub w parach, dosto­sowane do umiejętności ucznia, z nasta­wieniem na ich rozwój. Dolna granica wieku 12 lat (nie ma górnej granicy wieku);

Założenia ogólne:

  1. Warsztaty gitarowe dla począt­ku­jących mają na celu zapoznanie uczestników                     z instru­mentem oraz podsta­wowymi technikami gry na gitarze.
  2. Indywi­dualny tok zajęć pozwala konty­nuować naukę tym, którzy już wcześniej mieli kontakt z gitarą.
  3. Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza z teorii muzyki niezbędna do poprawnego odczytu zapisu nutowego.
  4. Warunkiem uczest­nictwa w warsz­tatach jest posiadanie własnego instrumentu (gitara klasyczna bądź akustyczna).
  5. W warsz­tatach uczest­niczyć może 12 osób.

Tempo przyswa­janych informacji i nabywanych umiejętności wpłynie na dobór ćwiczeń i utworów dla każdego z uczestników.

Trwające cztery miesiące warsztaty gitarowe zakończą się koncertem w sali recitalowej Śródmiej­skiego Ośrodka Kultury pod koniec stycznia 2014 roku. Podczas koncertu uczestnicy solo, w duetach, bądź tercetach będą mieli okazję zapre­zentować nabyte umiejętności.

osobiście lub mailowo: [email protected]
Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiej­skiego Ośrodka Kultury (codziennie w godz. 8:00 – 16:00; w środy 8:00 – 17:30) lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846.
Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiej­skiego Ośrodka Kultury (codziennie w godz. 8:00 – 16:00; w środy 8:00 – 17:30) lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846.