Prowadzący: Maciej Wnękowicz 

Pierwsze spotkanie: 7 lipca 2014 r. 
Czas: 15 godz. zegarowych (codziennie od 7 do 18 lipca, między 10:00 a 21:00) 

Cena: 400 zł 

Zajęcia indywi­dualne lub w parach, dosto­sowane do umiejętności ucznia, z nasta­wieniem na ich rozwój. Dolna granica wieku 12 lat (nie ma górnej granicy wieku); 

Założenia ogólne: 

– Warsztaty gitarowe dla począt­ku­jących mają na celu zapoznanie uczestników z instru­mentem oraz podsta­wowymi technikami gry na gitarze. 

– Indywi­dualny tok zajęć pozwala konty­nuować naukę tym, którzy już wcześniej mieli kontakt z gitarą. 

– Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza z teorii muzyki niezbędna do poprawnego odczytu zapisu nutowego. 

– Warunkiem uczest­nictwa w warsz­tatach jest posiadanie własnego instrumentu (gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna). 

Tempo przyswa­janych informacji i nabywanych umiejętności wpłynie na dobór ćwiczeń i utworów dla każdego z uczestników. 

Zapisy osobiście lub mailowo: [email protected] 

Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiej­skiego Ośrodka Kultury (codziennie w godz. 8:00 – 16:00; w środy 8:00 – 17:30) lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846.